Grøn pulje

Lov om fremme af vedvarende energi (også kaldet ”VE-loven”)
- LBK nr. 1791 af 02/09/2021

Der indføres en grøn pulje, som der kan søges midler fra.

Følgende vilkår forventes at gælde for den grønne pulje:

Opstiller af VE-anlæg skal indbetale et engangsbeløb til en grøn pulje, som svarer til:

  • 125.000 kr. pr. MW ved landvindmøller.
  • 40.000 kr. pr. MW ved solcelleanlæg.

Hvis et anlæg er opstillet på tværs af flere kommuner, skal beløbet deles forholdsmæssigt mellem dem i forhold til den kapacitet, der opstilles i hver enkelt kommune.

  • Kommunalbestyrelsen skal formidle tilskuddet fra den grønne pulje.

  • Naboer og lokale i øvrigt, som har bopæl i kommunen, kan ansøge om midlerne.

  • Hvis ikke kommunalbestyrelsen har allokeret midlerne 3 år efter indbetaling, skal pengene indbetales til statskassen.

Vilkårene oplistet ovenfor er ikke udtømmende eller endelige.