Grøn pulje

Lov om fremme af vedvarende energi (også kaldet ”VE-loven”) er under revision, og der vil i den forbindelse ske nogle ændringer, der til hensigt at fremme den lokale forankring hos naboer til VE-anlæg (bl.a. vindmøller og solcelleanlæg), herunder kompensere for de gener, som naboerne måtte opleve. Ændringerne, som beskrevet nedenfor, er trådt i kraft den 1. juni 2020 med Lov nr. 738 af 30/05/2020.

Der indføres en grøn pulje, som der kan søges midler fra.

Følgende vilkår forventes at gælde for den grønne pulje:

Opstiller af VE-anlæg skal indbetale et engangsbeløb til en grøn pulje, som svarer til:

  • 88.000 kr. pr. MW ved landvindmøller.
  • 30.000 kr. pr. MW ved solcelleanlæg.

Hvis et anlæg er opstillet på tværs af flere kommuner, skal beløbet deles forholdsmæssigt mellem dem i forhold til den kapacitet, der opstilles i hver enkelt kommune.

  • Kommunalbestyrelsen skal formidle tilskuddet fra den grønne pulje.

  • Naboer og lokale i øvrigt, som har bopæl i kommunen, kan ansøge om midlerne.

  • Hvis ikke kommunalbestyrelsen har allokeret midlerne 3 år efter indbetaling, skal pengene indbetales til statskassen.

Vilkårene oplistet ovenfor er ikke udtømmende eller endelige.

Hjemmesiden vil blive opdateret, når bekendtgørelsen er endeligt indført i VE-loven.